Dieta Krewniacy

Regulamin

§ 1 [Postanowienia Ogólne]
1. Właścicielem Sklepu internetowego dieta.krewniacy.pl, dostępnego pod adresem internetowym www.dietakrewniacy.pl jest Complex sp. z o.o. wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS: 0000832737, wysokość Kapitału Zakładowego: 5 000 zł, NIP 9581707294, REGON 385734442
2. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania oraz zasady i tryb zawierania Umów pomiędzy Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem serwisu internetowego Sklepu znajdującego się na stronie www.dietakrewniacy.pl


§ 2[Definicje]
W niniejszym Regulaminie, następujące terminy będą miały niżej określone znaczenia:
1. Cennik – zbiór informacji przedstawiający aktualnie obowiązujące ceny za Produkty i Usługi realizowane przez Sprzedawcę w Sklepie.
2. Dzień roboczy – dzień, który nie jest sobotą ani niedzielą oraz nie jest dniem ustawowo wolnym od pracy.
3. Formularz rejestracji – interaktywny formularz służący rejestracji Klienta, utworzenia Konta w Sklepie.
4. Zamówienie w Sklepie – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w tym poprzez określenie warunków Umowy przez dodanie Produktów i Usług, w konsekwencji określenie wynagrodzenia Sprzedawcy zgodnego z Cennikiem a także określenie sposobu wykonania Usługi (m.in. dostawy i płatności).
5. Klient – każdy podmiot zawierający Umowę i na zasadach wskazanych w Regulaminie, w tym osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową a także osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą Umowę, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (konsument).
6. Konto – konto Klienta zarejestrowane w serwisie internetowym Sklepu prowadzonego przez Sprzedawcę umożliwiające złożenie Zamówienia i gromadzenie danych wskazanych przez Klienta w Formularzu rejestracji lub Formularzu zamówienia, w tym historia złożonych przez Klienta Zamówieniach i zawartych Umowach.
7. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty i Usługi.
8. Produkt – zestawy cateringu dietetycznego oferowane przez Sprzedawcę za pośrednictwem serwisu Sklepu znajdującego się na stronie internetowej www.dietakrewniacy.pl
9. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
10. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę za pośrednictwem serwisu internetowego Sprzedawcy znajdującego się pod adresem www.dietakrewniacy.pl
3. Sprzedawca – Complex sp. z o.o. wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS: 0000832737, wysokość Kapitału Zakładowego: 5 000 zł, NIP 9581707294, REGON 385734442
11. Umowa – umowa świadczenia Usług zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem,
12. Usługa – usługa przygotowania i dostawy posiłków wskazanych szczegółowo w serwisie Sklepu w ramach świadczenia Usług przez Sprzedawcę na warunkach określonych w Umowie i niniejszym Regulaminie.
13. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą „Zamówienia w Sklepie”, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy ze Sprzedawcą na zasadach wskazanych w Regulaminie.


§ 3 [Dane kontaktowe Sprzedawcy]
1. Adres siedziby Sprzedawcy: Czynu Tysiąclecia 8, 84-207 Bojano
2. Adres kontaktowy korespondencji e-mail Sprzedawcy: kontakt@dietakrewniacy.pl
3. Telefon kontaktowy Sprzedawcy: +48 785 124 000
4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy mBank 93 1140 2004 0000 3802 7982 1278
5. Kontakt telefoniczny ze Sprzedawcą możliwy jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 19:00 a także w soboty w godzinach od 9:00 do 13:00.


§ 4 [Wymagania Techniczne]
Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania Produktów, Usług oraz Cenników Sprzedawcy znajdujących się w Sklepie niezbędne jest:
a. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox lub Safari,
b. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
c. włączona obsługa plików cookies.


§ 5 [Informacje ogólne]
1. Osoba fizyczna składająca Zamówienie musi mieć ukończone 18 lat oraz posiadać pełną zdolność do czynności prawnych. To samo dotyczy reprezentantów i pełnomocników osób prawnych. Osoba składająca Zamówienie w imieniu Klienta będącego osobą prawną lub inną jednostką organizacyjną oświadcza, że jest upoważniona do reprezentowania tego Klienta. Jeżeli pełnomocnictwo do działania w imieniu Klienta nie zostanie przez niego potwierdzone, albo jeśli osoba składająca Zamówienie jako organ osoby prawnej nie będzie jej organem, lub wykroczy poza zakres umocowania takiego organu, będzie ona zobowiązana do zwrotu ceny wartości Produktu i wykonanej Usługi, co otrzymała od Sprzedawcy, a także do naprawienia szkody, jaką Sprzedawca poniesie przez to, że przyjmie Zamówienie nie wiedząc o braku umocowania.
2. Przed złożeniem Zamówienia Klient obowiązany jest zapoznać się i zaakceptować niniejszy Regulamin. Akceptacja Regulaminu jest warunkiem koniecznym korzystania z usług Sklepu i następuje w toku wypełnienia Formularza zamówienia. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga rejestracji Konta. Składanie Zamówień przez Klienta na Produkty i Usługi znajdujące się w asortymencie Sklepu, możliwe jest po rejestracji Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu.
3. Materiały, szata graficzna, treść oraz wszelkie udostępniane Klientom informacje za pośrednictwem Sklepu, stanowią własność Sprzedawcy i są objęte ochroną wynikającą z ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zawarcie Umowy nie stanowi zawarcia, ani nie może być podstawą do roszczenia o zawarcie umowy o przeniesienie przez Sprzedawcę na Klienta wyżej powołanych majątkowych praw autorskich w części lub w całości. Sprzedawca nie posiada majątkowych praw autorskich do materiałów lub treści publikowanych przez Klientów za pośrednictwem Sklepu, za wyjątkiem materiałów lub treści publikowanych przez Klientów w ramach zawieranych ze Sprzedawcą Umowy.
4. Informacje zamieszczone w Sklepie na stronie www.dietakrewniacy.pl prowadzonej przez Sprzedawcę, jak również udostępnianie w drukowanych wydawnictwach Sprzedawcy, ulotki reklamy i inne publikacje dotyczące Produktów lub Usług oferowanych przez Sprzedawcę w ramach prowadzonej działalności gospodarczej mają charakter wyłącznie informacyjny; wskazane źródła nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego nawet jeśli opatrzone zostały ceną, a jedynie zaproszenie do zawarcia Umowy.


§ 6 [Ceny Produktów i Dostaw]
1. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
2. Sprzedawca odpowiada jedynie za ceny i opisy Produktów zamieszczone w Cennikach Sklepu pod adresem www.dietakrewniacy.pl
3. Na końcową (ostateczną) cenę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt i Usługę.
4. Koszt wykonania Usługi (dostawy) wynosi odpowiednio:
a. na terenie Trójmiasta i okolic oraz Elbląga, Słupska, Darłowa, Ustki, Kościerzyny, Bytowa i Koszalina – dostawa bezpłatna,
b. na terenie Warszawy, Wrocławia, Poznania, Łodzi i Krakowa – dostawa bezpłatna,
c. w pozostałych lokalizacjach, w których realizowane są dostawy – pobierana jest opłata w zależności od strefy dostawy.
d. system płatności Sklepu dolicza automatycznie koszt dostawy do całkowitej kwoty do zapłaty.
5. Szczegóły dotyczące obszarów i kosztów dostarczenia Produktów i realizowania Usług znajdują się na stronie Serwisu internetowego pod adresem: https://dietakrewniacy.pl/gdzie-dostarczamy/


§ 7 [Zakładanie Konta w Sklepie]
1. Rejestracja Konta przez Klienta następuje poprzez wypełnienie Formularza rejestracji.
2. W trakcie rejestracji dokonywanej w Sklepie, Klient winien wskazać następujące dane:
a. Imię i nazwisko – w celu identyfikacji zamówienia,
b. adresu dostawy wraz z kodem do domofonu (jeśli jest wymagany) – w celu realizacji dostawy zamówienia,
c. adresu korespondencji e-mail – w celu kontaktu odnośnie potwierdzenia złożenia zamówienia oraz jego realizacji,
d. numeru telefonu – do kontaktu w sprawie dostawy,
e. informacje o dolegliwościach, w tym potencjalnych uczuleniach lub alergiach na składniki pokarmowe a także o przeciwskazaniach żywieniowych – w celu dostosowania diety do potrzeb Klienta.
3. Rejestracja Konta w Sklepie jest bezpłatna.
4. Logowanie się do Konta odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionego przez Klienta w Formularzu rejestracji.
5. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto, poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3 Regulaminu.


§ 8 [Zasady składania Zamówień i Warunki płatności]
1. Warunkiem skorzystania z serwisu internetowego Sklepu (złożenia Zamówienia) jest zaakceptowanie niniejszego Regulaminu. Klient składający Zamówienie potwierdza przed jego złożeniem, że zapoznał się i akceptuje wszystkie warunki niniejszego Regulaminu oraz że wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Sprzedawcę lub działającego w jego imieniu administratora danych osobowych.
2. Klient zamierzający skorzystać z Usług oferowanych przez Sprzedawcę, składa Zamówienie w niżej przewidzianych przez Sprzedawcę formach:
a. Wchodząc na stronę www.dietakrewniacy.pli wybierając opcję „Szybkie Zamówienie” lub logując się do swojego konta (jeżeli założył je już wcześniej), Klient powinien:
I. wybrać rodzaj diety (Produktu) dostępnej w Sklepie i uwzględnionej w Cennikach Sprzedawcy, jej kaloryczność i ilość posiłków w całodziennym zestawie. Finalizując tenże etap składania Zamówienia wybiera funkcję ”Dalej”
II. W kolejnym etapie określić czas zamówienia, datę pierwszej dostawy oraz ewentualne dodatkowe opcje zamówienia (sztućce, woda) i zatwierdzić przyciskiem „Dalej”
III. zarejestrować konto lub zalogować się jeżeli Klient posiada już konto w Sklepie,
IV. wybrać metodę płatności – szybki przelew online (przez system tpay.com) lub przelew tradycyjny (przelew bankowy),
V. Zapoznać się i zaakceptować Regulamin Sklepu oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych i zakończyć składanie Zamówienia przyciskiem „Zamawiam i płacę”
VI. dokonać płatności w przypadku wybrania funkcji „szybki przelew online”
VII. w przypadku płatności przelewem bankowym Klient jest zobowiązany wykonać przelew najpóźniej na 1 dzień roboczy przed datą rozpoczęcia diety wskazaną w Formularzu zamówienia oraz niezwłocznie przesłać w pliku PDF potwierdzenie dokonania płatności na adres: kontakt@dietakrewniacy.pl
b. telefonicznie, Klient:
I. składa Zamówienie pod numerem kontaktowym Sprzedawcy: tel. + 48 785 124 000, w godzinach pracy biura Sprzedawcy, o których mowa w § 3 ust. 5 Regulaminu,
II. do przyjęcia Zamówienia wymagane jest podanie danych Klienta niezbędnych do realizacji Zamówienia i wykonania Umowy,
III. na wskazany przez Klienta adres korespondencji e-mail Klient otrzyma wygenerowane automatycznie z serwisu Sklepu potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji wraz ze szczegółami dotyczącymi realizacji płatności (warunkiem ważności Umowy jest zgodność uwzględnionych w potwierdzeniu cen z aktualnie obowiązującym u Sprzedawcy Cennikiem).
3. Warunkiem wykonania Umowy przez Sprzedawcę jest dokonanie przez Klienta płatności zgodnie z cenami wskazanymi w Cenniku.
4. Klient, który zawarł uprzednio ze Sprzedawcą Umowę na Usługi w okresie wynoszącym co najmniej 20 dni lub 28 dni i na zestawy 5-posiłkowe, ma możliwość skorzystania z Usługi promocyjnej: „Zostań z nami!”.
5. Warunkiem skorzystania przez Klienta z Usługi na warunkach przewidzianych w promocji, o której mowa w ust. 4 powyżej jest:
a. prawidłowe wykonanie uprzednio zawartej Umowy w okresie nie krótszym niż 20 lub 28 dni,
b. złożenie przez Klienta Zamówienia w okresie nie przekraczającym 30 dni liczonych od dnia uprzednio zakończonej Umowy,
c. prawidłowe stosowanie się przez Klienta do zasad wynikających z niniejszego Regulaminu.
6. Zakup Voucherów cateringowych odbywa się w sposób elektroniczny za pomocą poczty email lub telefonicznie.
a. Voucher może opiewać na dowolną kwotę, którą ustala Klient.
b. Prawa do vouchera cateringowego mogą zostać przeniesione przez Kupującego na wskazaną osobę.
c. Voucher musi być wykorzystany w ciągu 90 dni od daty zakupu
d. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za utratę, zniszczenie i zgubienie Vouchera cateringowego. Nie wydaje duplikatów.
7. Klient ma do wyboru następujące formy płatności:
a. płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy,
b. płatności elektroniczne za pośrednictwem systemu tpay.com


§ 9 [Dostawy]
1. Usługi realizowane będą przez Sprzedawcę do miejsc wskazanych przez Klienta w Zamówieniu i ujętego w Umowie, z uwzględnieniem postanowień z § 6 ust. 4 i 5 Regulaminu.
2. Usługi realizowane są z wykorzystaniem własnej floty samochodów Sprzedawcy lub za pośrednictwem firmy zewnętrznej – zleceniobiorcy usług transportowych.
3. Usługi realizowane są przez Sprzedawcę według poniższego harmonogramu:
a. na terenie Trójmiasta i okolic oraz Elbląga – od niedzieli do piątku, w godzinach od 16.00 do 22.00 (dostarczane są posiłki do spożycia dnia następnego).
b. na terenie Kościerzyny i okolic od niedzieli do piątku – w godzinach od 16:00 do 22:00
c. na terenie Bytowa i okolic od niedzieli do piątku – w godzinach od 18:00 do 21:00
d. na terenie Słupska i okolic od niedzieli do piątku – w godzinach od 20:30 do 23:00
e. na terenie Koszalina i okolic od niedzieli do piątku – w godzinach od 22:00 do 01:30
f. na terenie Darłowa i okolic od niedzieli do piątku – w godzinach od 1:30 do 2:30
g. na terenie Ustki i okolic od niedzieli do piątku – w godzinach od 5:30 do 8:00
h. W pozostałych lokalizacjach – w godzinach od 2.00 do 9.00, od poniedziałku do soboty.
4. Faktyczna godzina dostawy zależy od strefy, w której znajduje się adres dostawy i jest ustalana przez Sprzedawcę.
5. Klient ma prawo do zawieszenia lub odwołania Usługi, jednak zobowiązany jest do poinformowania Sprzedawcy o chęci dokonania zmiany najpóźniej na 2 dni robocze (do godz. 12.00) przed pierwotnie ustalonym terminem jej zrealizowania przez Sprzedawcę. Usługa zawieszona lub odwołana, z uwzględnieniem postanowienia z ust. 6 poniżej, zostanie przez Sprzedawcę zrealizowana jako dodatkowy dzień cateringowy bezpośrednio po zakończeniu pierwotnego okresu trwania Umowy.
6. Po upływie okresu 30 dni od dnia zakończenia Umowy, dodatkowy dzień świadczenia Usługi przez Sprzedawcę jest realizowany w oparciu o aktualnie obowiązujący Cennik. W przypadku zwiększenia się ceny za daną Usługę, Klient zobowiązany jest do zwrotu przysługującej Sprzedawcy różnicy w cenie. W przypadku braku istnienia w Cennikach (na dzień złożenia dyspozycji przez Klienta) Usługi wynikającej z zakończonej Umowy,
dodatkowych dzień świadczenia Usługi zostanie dostosowany indywidualnie przez Sprzedawcę do aktualnie oferowanych zestawów cateringowych (Produktów) wynikających z Cennika, w ten sposób by Usługa została wykonana w możliwie najbliższy i odpowiadający pierwotnej Usłudze formie.
7. Klient ma prawo do zmiany adresu zrealizowania przez Sprzedawcę usługi, jednak zobowiązany jest do poinformowania Sprzedawcy o zmianie najpóźniej na 1 dzień roboczy, do godz. 12.00 przed datą planowanej dostawy.
8. Klient ma prawo do zmiany adresu zrealizowania przez Sprzedawcę usługi, o którym mowa w ust 7 powyżej, z zastrzeżeniem, że w przypadku zwiększenia się odległości zrealizowania Usługi względem pierwotnego adresu wskazanego przez Klienta w Zamówieniu, Klient zobowiązany jest ponieść koszt dostawy na zasadach wskazanych w § 6 Regulaminu.


§ 10 [Wykonanie Umowy]
1. Zawarcie Umowy między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia w Sklepie zgodnie z postanowieniami § 7 Regulaminu.
2. Po złożeniu ważnego Zamówienia tj. zgodnego z Cennikiem Sklepu, Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz przyjmuje Zamówienie do realizacji po otrzymaniu płatności Klienta. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta. Wiadomość zawiera, co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail, pod warunkiem, iż treści wiadomości zgodna jest z aktualnie obowiązującymi cenami zgodnymi z Cennikiem, zostaje zawarta Umowa między Klientem a Sprzedawcą.
3. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem albo płatności elektronicznych, Klient obowiązany jest do dokonania płatności najpóźniej na 1 dzień roboczy przed „datą rozpoczęcia diety” wskazaną w Formularzu zamówienia, w innym przypadku Zamówienie zostanie przez Sprzedawcę anulowane.
4. Klientowi przysługuje prawo do zmiany rodzaju zamówionej diety lub jej kaloryczności w trakcie trwania Umowy. W tym celu Klient zobowiązany jest skontaktować się ze Sprzedawcą mailowo: kontakt@dietakrewniacy.pllub telefonicznie: +48 785 124 000
5. W przypadku zmiany rodzaju diety lub jej kaloryczności w trakcie trwania Umowy cena usługi zostanie przeliczona według przedziałów cenowych dla nowej diety/kaloryczności.
6. W przypadku zmiany Umowy zawartej na podstawie oferty promocyjnej przy rozliczeniu kwoty zwrotu przyjmuje się ceny i warunki jak dla oferty standardowej w Cenniku, według przedziałów cenowych dla faktycznie wykorzystanej liczby dni.
7. Jeżeli w związku ze zmianą Umowy nastąpi różnica w cenie Usługi, to w przypadku nadpłaty Sprzedawca zwróci Klientowi odpowiednią kwotę bez zbędnej zwłoki na rachunek bankowy klienta lub za zgodą Klienta pozostawi tę kwotę na swoim rachunku na poczet opłacenia kolejnego zamówienia. W przypadku niedopłaty Klient zobowiązany jest do zapłaty różnicy na konto Sprzedawcy w ciągu 1 dnia roboczego.


§ 11 [Odstąpienie od Umowy]
1. Klientowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy, bowiem przedmiotem Umowy jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia. Niniejsze postanowienie Regulaminu zgodnie z art. 38 pkt 4 Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta odnosi również skutek do Klientów będących konsumentami.
2. Sprzedawca ma prawo do wstrzymania się lub odstąpienia od realizacji Umowy z powodu braku dostępności Produktów, złożenia Zamówienia w sposób nieprawidłowy, uniemożliwiający jego realizację, bezskuteczności uzgodnienia z Klientem miejsca i terminu dostawy Produktu, braku dokonania płatności za zakupiony Produkt, dokonania zapłaty za Usługi lub Produkty niezgodnie z Cennikiem lub naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu.
3. W przypadku odstąpienia od Umowy, Sprzedawca niezwłocznie zawiadomi o tym fakcie Klienta i dokonana natychmiastowego zwrotu zapłaconej przez Klienta ceny. Skorzystanie z takiego uprawnienia nie stanowi o obowiązku Sprzedawcy do wypłaty odszkodowania, zadośćuczynienia czy naprawienia szkody po stronie Klienta.
4. W przypadku odstąpienia od Umowy, w ramach, której płatność na rzecz Sprzedawcy została dokonana za pośrednictwem systemu tpay.com, cena zostanie Klientowi zwrócona po pomniejszeniu prowizji pobieranej w ramach systemu tpay.com


§ 12 [Rozwiązanie umowy]
1. Klient ma prawo do rozwiązania Umowy bez podania przyczyny z okresem wypowiedzenia trwającym 3 dni robocze.
2. Oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy winno być złożone w formie pisemnej i przesłane na adres lub złożone osobiście w siedzibie Sprzedawcy bądź przesłane w drodze elektronicznej za pośrednictwem korespondencji e-mail kontakt@dietakrewniacy.pl
3. Okres wypowiedzenia Umowy liczony jest od dnia skierowania wiadomości e-mail lub daty doręczenia Sprzedawcy, w przypadku pisma dostarczonego pocztą lub osobiście.
4. W przypadku rozwiązania Umowy Sprzedający bez zbędnej zwłoki dokonuje zwrotu kwoty odpowiadającej części niewykonanej Umowy na rachunek bankowy podany przez Klienta, z, zastrzeżeniem, że wartość zrealizowanych Usług rozlicza się według cen zgodnych z Cennikiem obowiązującym w okresie realizowania Usług.
5. W przypadku rozwiązania Umowy przy rozliczeniu kwoty zwrotu przyjmuje się ceny i warunki zgodne z Cennikiem i według przedziałów cenowych dla faktycznie wykorzystanej liczby dni. W przypadku rozwiązania Umowy zawartej na podstawie oferty promocyjnej przy rozliczeniu kwoty
zwrotu przyjmuje się ceny i warunki jak dla oferty standardowej w Cenniku, według przedziałów cenowych dla faktycznie wykorzystanej liczby dni.
6. Sprzedawca ma prawo do rozwiązania Umowy w przypadku:
a. braku dostępności Produktów,
b. braku dokonania płatności za zakupiony Produkt lub Usługę,
c. naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu.


§ 13 [Odpowiedzialność]
1. Sprzedający zobowiązuje się dostarczyć Produkt i wykonać Usługę w oparciu o dane przekazane przez Klienta w trakcie składanego Zamówienia z dochowaniem należytej staranności.
2. Sprzedający informuje, że Produkt może obejmować posiłki, które mogą zawierać składniki uczulające.
3. W przypadku wątpliwości Klienta, co do braku przeciwskazań do spożywania zamawianych Produktów, Klient powinien poinformować o tych wątpliwościach Sprzedawcę i skonsultować je z lekarzem. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z ujawnieniem się schorzeń uprzednio nieznanych Klientowi oraz szkód, które powstały w związku z złożeniem Zamówienia bez koniecznej konsultacji lekarskiej.
4. Przyjęcie Zamówienia i wykonanie przez Sprzedawcę Umowy, w tym z uwzględnieniem informacji, o których mowa w ust. 3 powyżej, nie stanowi przyjęcia odpowiedzialności przez Sprzedawcę za ewentualne negatywne samopoczucie Klienta lub reakcję organizmu na zestaw składników ujętych w Produktach, w tym w szczególności wynikających z braku wiedzy Sprzedawcy o pozostałych przyjmowanych przez Klienta płynach, produktach, lekarstwach lub suplementach diety.
5. W przypadku wystąpienia czynników niezależnych lub nie wynikających z winy Sprzedawcy, w tym m.in.: warunków atmosferycznych, decyzji służb państwowych, awarii, zakłóceń lub prac technicznych prowadzonych w serwisie Sklepu, niepożądanych działań osób trzecich, niekompatybilności Sklepu z infrastrukturą techniczną Klienta, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zrealizowania Usługi lub niewykonanie Umowy, a Klientowi takiemu nie przysługuje możliwość dochodzenia roszczeń z tytułu naprawienia szkody, zadośćuczynienia lub utraconych korzyści.
6. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi wobec Klienta nie będącego konsumentem zostaje wyłączona.
7. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za działania, których z dochowaniem należytej staranności nie mógł przewidzieć, w tym ewentualnych nieprawidłowości i szkód powstałych bez winy Sprzedawcy.
8. W przypadkach uzasadnionych okolicznościami sprawy, Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Klienta, bez względu na jej podstawę prawną, jedynie do wysokości ostatnio uzyskanego wynagrodzenia wynikającego z Umowy (w okresie nieprzekraczającym 28 dni świadczenia Usług), a w przypadku jego braku do wysokości 500,00 złotych (słownie: pięćset złotych 00/100). Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Klienta tylko za faktycznie poniesione szkody, z wyłączeniem zadośćuczynienia lub utraconych korzyści. Ryzyko dotyczące Produktu przechodzi na Klienta w momencie jego dostarczenia do Klienta. Od tego momentu Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za zamówiony Produkt.
9. Informacje – zawiadomienia kierowane są do Klienta w sposób elektroniczny, na wskazany w Zamówieniu adres email. Klient wyraża zgodę na komunikowanie się przez Sprzedawcę za pośrednictwem korespondencji e-mail, w tym na otrzymywanie rachunków lub faktur VAT wystawianych przez Sprzedawcę w związku z wykonywaniem Umowy.
10. Zabronione jest zakładanie wielu Kont w obrębie Sklepu www.dietakrewniacy.pl w celu składania wielokrotnych Zamówień na Usługi i Produkty. Zestaw promocyjny „Zestaw startowy” przysługuje jednej osobie tylko 1 raz – Zamówienia takiego zestawu po raz 2 i kolejny nie będą realizowane. Zwrot ewentualnie dokonanych opłat odbędzie się w przeciągu 14 dni roboczych, na wskazany przez Klienta numer rachunku bankowego.


§ 14 [Reklamacje]
1. Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 14 dni roboczych. Klient zostanie powiadomiony elektronicznie o wyniku postępowania reklamacyjnego.
2. Klient jest zobowiązany do przedstawienia reklamacji w formie pisemnej na adres email biura lub adres pocztowy Sprzedającego, zgodnie z danymi przedstawionymi w § 3 Regulaminu w terminie nie dłuższym niż 7 dni liczonych od dnia dostarczenia reklamowanej Usługi lub wykonania Umowy. Po upływie przewidzianego w zdaniu poprzedzającym terminu Sprzedający ma prawo odmówić wszczęcie i przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego.
3. Procedura reklamacyjna zostaje uruchomiona w momencie otrzymania przez Sprzedającego pisemnego oświadczenia wyjaśniającego powody reklamacji.
4. Brak dopełnienia tej czynności skutkuje anulowaniem działania ze strony Sprzedającego.


§ 15 [Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń]
1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
2. Klient będący konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
a. uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
b. uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
c. może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).


§ 16 [Ochrona danych osobowych]
1. Sprzedawca jako administrator danych, przetwarza dane osobowe Użytkownika zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych w celu realizacji Umowy i chroni te dane przed dostępem osób nieuprawnionych. Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji Zamówienia i wykonania przez Sprzedawcę Umowy na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie. Sprzedawca uprawniony jest również do przetwarzania danych osobowych Klientów po uprzednim wyrażeniu w tym przedmiocie zgody Klientów, w celu wypełnienia usprawiedliwionych potrzeb Sprzedawcy tj. wynikających z art. 23 ust.4 pkt. 1 wskazanej powyżej ustawy.
2. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Sprzedawcy informacji o charakterze reklamowym i handlowym, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, również po zakończeniu realizacji Umowy. Zgoda jest udzielana przez Klienta poprzez odznaczenie odpowiedniej opcji na Formularzu rejestracji, Formularzu zamówienia lub w oświadczeniu składanym za pośrednictwem kontaktu telefonicznego Sklepu.
3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu mogą być:
a. producent Produktów, który działa na zlecenie Administratora w zakresie realizacji zamówienia ze Sklepu,
b. w przypadku Klienta, którego produkty zamówione w Sklepie dostarczane są z wykorzystaniem usług firmy zewnętrznej, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta pośrednikowi realizującemu dostawy na zlecenie Administratora,
c. w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie ze sposobu płatności elektronicznych Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie.
4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy uniemożliwia wykonanie Umowy przez Sprzedawcę.


§ 17 [Postanowienia końcowe]
1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i realizowania Usług – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego.
3. Sądem właściwym do rozpatrywania potencjalnych sporów wynikających z stosowania postanowień Regulaminu i wykonania Umowy jest Sąd właściwy według miejsca położenia siedziby Sprzedawcy.